Náš online běží bez změny. Široká nabídka skladem a bezpečný způsob doručení.

Reklamační řád

Reklamační řád

Kupujícímu doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky z pošty/od kurýra, na místě zkontrolovat, zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít.

V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu AIRE s.r.o., Cesta na štadión 7, B.Bystrica, 97401, Slovensko. Balík musí být řádně zabalen a má obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii faktury, popis závady a kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa, tel. číslo, e-mail. Zboží zasílejte buď formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost AIRE, s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.

V případě, že dojde k vadě výrobku v záruční době, má zákazník právo na odstranění vzniklé vady. V případě, že vada zboží je neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým, nebo po dohodě - výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • přirozeným, nebo nadměrným mechanickým opotřebením.
  • znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá. Vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických částí,
  • zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy). Přepětím, např. při úderu blesku, vlivem magnetického pole,
  • při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze,
  • mechanickým poškozením - roztržené, proříznuté, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a pod..


Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

Reklamace se nevztahují na:

 

  • sklo, náramek, řemínek a baterie (v případě GPS a sportovních hodinek)
  • opotřebení pouzdra, řemínku a náramku, způsobené běžným používáním (v případě GPS a sportovních hodinek)
  • poškození strojku vodou (pobytem v nevhodném prostředí) (v případě GPS a sportovních hodinek)
  • vady vyvolané neodborným zásahem

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.

Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím.

Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začne plynout znovu od data vyřízení reklamace.

Prodávající upozorní o vyřízení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem a zboží odešle na vlastní náklady na adresu kupujícího.